Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MEDPRESS-PULS S.C. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych MEDPRESS-PULS S.C. z siedzibą w Zabrzu (41-800) ul. Sądowa 13/1, NIP: 6481078762  tel. 032 2718341, e-mail:medycyna.zabrze@wp.pl

Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących  celach:

  1. W celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej, w tym: medycyna pracy, w tym ocena zdolności pracownika do pracy, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, zapewnienie zabezpieczenia społecznego, profilaktyka zdrowotna, na postawie z art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w związku z przepisami Ustawy
    z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,  Ustawy z 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
  2. W celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  3. Ponadto, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych usług, dochodzenie i obrona przez roszczeniami).
  4. Jeżeli przetwarzamy dane osobowe celu marketingowym – przesyłania informacji handlowych za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (poprzez sms), zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Okresy przechowywania danych

Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora zostaną one usunięte.

Dane osobowe Pacjentów będą przechowywane przez okres wskazany na podstawie przepisów prawa: wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku ewentualnych roszczeń okres ten może ulec wydłużeniu na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu.

W przypadku gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).

Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne w ramach postępowań

prowadzonych zgodnie z prawem Unii lub prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej. lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora:

  • nasi partnerzy, podwykonawcy w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  • podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawne,  windykacyjne, podmioty realizujące płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dokumentacja medyczna nie będzie udostępniana osobom nieupoważnionym.
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej w celu kontaktowym jest dobrowolne,  nie jest warunkiem udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.